Reklamační řád

Provozovatel:

HUDYsport a.s.
40502 Bynovec 138
Česká republika

Tel.: +420 412 589 961
Fax: +420 412 589 979
IČO: 27268560
DIČ: CZ27268560

 
 

Práva a povinností z vadného plnění
 

1. Jakost při převzetí

a) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

b) Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.


c) Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

d) Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

e) Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

f) U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


2. Zákonná práva z vad

a) Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat 
u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


b) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

c) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

d) Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

e) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 
 

Vyřízení reklamace


a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


b) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

c) Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

d) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

e) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

f) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

g) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

h) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

i) U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  


Řešení sporů 

a) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

b) V případě sporu mezi prodávajícím  a kupujícím je možné se též obrátit na systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím internetové aplikace odstupné na www.vasestiznosti.cz

c) Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

d) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 
 

Právní subjekty

HUDYsport a. s., Děčín, Bynovec 138, 405 02, IČ: 27268560, +420 412 589 961, info@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605.
HUDYsport, Brno 2, Starobrněnská 6, 602 00, IČ: 05421845, TOMA sport s.r.o., +420 542 221 104, brno.starobrnenska@hudy.cz  
HUDYsport, Brno 2, Veveří 13, 602 00, IČ: 05421845, TOMA sport s.r.o., +420 541 218 682, brno.veveri@hudy.cz
HUDYsport, České Budějovice, Rudolfovská 11, 370 01, IČ: 65960874, Jaroslav Soukup, +420 387 318 825, ceskebudejovice@hudy.cz
HUDYsport, Frýdek-Místek, Nám. Svobody 43, 738 01, IČ: 04784430, Denisa Marinovová,+420 776 122 977, frydekmistek@hudy.cz
HUDYsport, Havířov, Dlouhá třída 5, 736 01, IČ: 48815446, Petr Valchař, +420 739 634 235, havirov@hudy.cz
HUDYsport, Hradec Králové, Šafaříkova 581/B, 500 02, IČ: 12953652, Aleš Morávek, +420 495 516 100, hradeckralove@hudy.cz
HUDYsport Czech s. r. o., Hřensko 131, 407 14, IČ: 27329763, +420 412 554 086, hrensko@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605.
HUDYsport Czech s. r. o., Jablonec nad Nisou, Podhorská 22, 466 01, IČ: 27329763, +420 483 316 203, jablonec@hudy.cz
HUDYsport, Jihlava, Kosmákova 21, 586 01, IČ: 64525252, Vít Sedláček, +420 567 312 233, jihlava@hudy.cz
HUDYsport Czech s.r.o., Karlovy Vary, Západní 11, 360 01, IČ: 27329763, +420 775 128 588, karlovyvary@hudy.cz
HUDYsport, Kladno, Váňova 590, 272 01, IČ: 02785455, Veronika Kůrková, +420 734 753 547, kladno@hudy.cz 
HUDYsport Czech s. r. o., Liberec, 5. Května 15, 460 01, IČ: 27329763, +420 485 105 738, liberec@hudy.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605.
HUDYsport, Mladá Boleslav, Železná 119, 293 01, IČ: 66063906, Jan Šindelka, +420 326 329 615, mladaboleslav@hudy.cz
HUDYsport, Most, Moskevská 3336, 434 01, IČ: 25414755, Martin Grund, +420 722 552 555, most@hudy.cz
HUDYsport Czech s. r. o., Olomouc, Ostružnická 19, 772 00, IČ: 27329763, +420 585 227 887, olomouc@hudy.cz 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 1605.
HUDYsport, Ostrava, Na Hradbách 6, 702 00, IČ: 48439371, Leopold Sulovský, +420 596 115 176, ostrava@hudy.cz
HUDYsport, Ostrava-Poruba, Hlavní třída 557, 708 00, IČ: 48439371, Leopold Sulovský, +420 596 912 881, ostrava.poruba@hudy.cz 
HUDYsport, Pardubice, 17. listopadu 400, 530 02, IČ: 72965126, Martina Kožíšková, +420 466 513 538, pardubice@hudy.cz
HUDYsport, Plzeň, Goethova 2, 301 00, IČ: 66380260, Martin Preisler, +420 377 220 797, plzen@hudy.cz
HUDYsport, Pec pod Snežkou 621/1, 542 21, IČ: 066 04 455, hudypec, s.r.o., +420 730 153 774, pec@hudy.cz
HUDYsport, Praha 1, Havlíčkova 11, 110 00,  IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 224 813 010, praha.havlickova@hudy.cz
HUDYsport, Praha 1, Na Perštýně 14, 110 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 224 218 600, praha.perstyn@hudy.cz
HUDYsport, Praha 2, Slezská 8, 120 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 222 522 450, praha.slezska@hudy.cz
HUDYsport, Praha 5, Lidická 48, 150 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 257 315 964, praha.lidicka@hudy.cz
HUDYsport, Praha 6, Dejvická 43, 160 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 233 341 249, praha.dejvicka@hudy.cz
HUDYsport, Praha 7, Strossmayerovo nám. 10, 170 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 220 879 992, praha.strossmayerovo@hudy.cz
HUDYsport, Praha 9, Českomoravská 41, 190 00, IČ: 07071469Escalada sport s.r.o., +420 284 818 521, praha.ceskomoravska@hudy.cz
HUDYsport, Strakonice, U Sv. Markéty 117, 386 01, IČ: 60091592, Martin Dupák, +420 383 321 558, strakonice@hudy.cz
HUDYsport, Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 223, 543 51, IČ: 06635431, punta s.r.o., +420 703 372 900, spindl@hudy.cz 
HUDYsport, Tábor, Pražská 233, 390 01, IČ: 45057559, Marek Bláža, +420 724 721 760, tabor@hudy.cz
HUDYsport, Trutnov, Bulharská 63, 541 01, IČ: 28813057, Jaroslav Jirman, +420 734 708 874, trutnov@hudy.cz
HUDYsport Czech s.r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 3125, 400 01, IČ: 27329763,+420 475 209 625, usti@hudy.cz
HUDYsport, Vrchlabí, Sv. Čecha 166, 543 01, IČ: 28825101, Horolezení.cz s.r.o., +420 775 910 535, vrchlabi@hudy.cz
HUDYsport Czech s.r.o., Zlín, Vodní 453, 760 01, IČ: 27329763, Jiří Smetánka, +420 602 700 012, zlin@hudy.cz

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Přihlaste se k odběru newsletteru Neuniknou Vám nejlepší novinky a akce

Přidání se nezdařilo
Zpracování
Na zadanou emailovou adresu byl zaslán email, kde přidání potvrdíte

Zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů na stránce pro ochranu osobních údajů